Erfaringer

Thorup Consult har stor erfaring med:


Kvalitetsledelse efter ISO 9001

Kvalitetsforbedringsanalyser og -projekter


Miljøledelse efer ISO 14001

Miljøteknisk kortlægning og risikovurdering


Arbejdsmiljø og sikkerhed efter ISO 45001 og

Arbejdsplads vurdering (APV)


Produktmærkninger fx, Svanemærkning, EUs blå blomst, EPD'er og CE mærkning


Effektivisering og optimering af processer og værdikæder bl.a. ved hjælp af ERP systemer og layout analyser og forbedringer

”Leder-til-leje”

Ib Thorup har stor erfaring med at indtræde i virksomheders ledelse på ”leder-til-leje”-basis. Det kan være med fokus på at igangsætte og lede udviklings- og optimeringsprojekter. Eller det kan dreje sig om virksomheder, der har behov for en funktionschef, som kan arbejde målrettet og fokuseret fra dag et.

Ib Thorup har gennem de senere år været tilknyttet såvel internationale koncerner, større danske virksomheder som små firmaer. Han kan indtræde i virksomhedens ledelse med strategisk og ledelsesmæssig erfaring inden for områder som produktionsoptimering, forandringsledelse, virksomhedsopkøb og frasalg, krisestyring og værdikædeoptimering.


Kvalitetstyring som ledelsesværktøj

Kvalitetsstyring handler grundlæggende om ledelse og styring. Et kvalitetsstyringssystem er derfor et udtryk for, hvad ledelsen ønsker. Opbygningen af et godt og hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem forudsætter involvering fra ledelsens side, så det sikres, at systemet understøtter virksomhedens målstyring og fokus.

Som konsulent har Ib Thorup stor erfaring med at opbygge kvalitetsstyringssystemer i forskellige brancher og med forskellige formål; fra processtyring og –teknik til sikring af kundekrav og –specifikationer. Han lægger stor vægt på et tæt samarbejde med virksomhedens ledelse og på at sikre, at kvalitetssikringssystemet er tilpasset den enkelte virksomheds behov.


Miljøstyring sikrer udvikling

Der kan bruges til at få styr på virksomhedens miljøforhold. Det kan give en række fordele - også kontante. F.eks. kan virksomheden komme på forkant med de stadigt skærpede miljøkrav og blive i stand til opfylde krav fra ”grønne indkøbere”.

Miljøstyring kan desuden typisk føre til, at forbruget af materialer og ressourcer kan reduceres; at affaldshåndteringen kommer i faste rammer, og at virksomhedens image bliver forbedret


Arbejdsmiljø sikrer tilfredshed

Attraktive arbejdspladser er en vigtig parameter i konkurrencen om de bedste medarbejdere. Et spændende og udviklende arbejde giver motiverede medarbejdere, som er med til at sikre et lavt fravær og en høj produktivitet. Myndighederne skærper tilsynet med de virksomheder, der ikke lever op til lovgivningens krav.


Effektivisering skaber trivsel for medarbejderne

Thorup Consult ApS’ erfaring er, at der ikke er nogen modsætning mellem medarbejdere, der trives, og effektiv opgaveløsning – tværtimod viser al erfaring, at glade medarbejdere er motiverede og bidrager til høj effektivitet, som gavner både arbejdsmiljøet og virksomhedens bundlinje.

Hvis man skal lykkes med at skabe høj trivsel og motivation, er der nogle spilleregler, som skal følges, for at kabalen kan gå op til gavn for alle interessenter.

Høj effektivitet forudsætter, at medarbejderne arbejder med det, de er kvalificerede til, og at samspillet mellem medarbejdere og ledere er effektivt og præcist defineret. Mindst ligeså vigtigt er det, at virksomhedens ERP (Enterprise Resource Planning) er tilpasset og velimplementeret og støtter op om alle forretningsprocesser samt at virksomhedens layout passer til den værdiskabende aktivitet, som foregår. Samlet set medvirker dette til effektivitet og trivsel.